Lời Rêu

Lời rêu - Nguyễn thị Hoàng
Do Phú Quang phổ nhạc